PROZEDUREN BANKUA

A- IKASTEN ETA PENTSATZEN IKASI

A1- Ikaskuntza estrategiak eta norberaren lana antolatzea

1. Ideiak argitzeko, sortzeko eta ebaluatzeko jarraibideak
2. Eskemak egiteko jarraibideak
3. Kontzeptu mapak egiteko jarraibideak
4. Laburpenak egiteko jarraibideak
5. Testu edo dokumentu bati buruzko oharrak hartzeko, ahozko azalpen bat egiteko edo ikusentzunezko proiekzio bat egiteko urratsak
6. Testu bat ikasteko edo memorizatzeko eman beharreko urratsak
7. Metakognizioa garatzeko jarraibideak (norberaren ikasteko moduari buruzko gogoeta)
8. Lan pertsonala antolatzeko jarraibideak: agenda eta abar

A2- Informazioa bilatzea eta antolatzea

9. Informazio bibliografikoa bilatzeko jarraibideak
10. Informazioa bilatzean, ordenagailua eta bestelako baliabide teknologikoak erabiltzeko jarraitu beharreko aholkuak
11. Taulak eta diagramak erabiliz, informazioa antolatzeko jarraibideak


B- KOMUNIKATZEN IKASI
12. Ahozko mezuak ulertzeko jarraibideak
13. Polikudeaturiko mintzaldiak (elkarrizketetan) ekoizteko jarraibideak
14. Monokudeaturiko mintzaldiak (bakarrizketan) ekoizteko jarraibideak
15. Idatzizko testuak ulertzeko jarraibideak
16. Testu generikoak egiteko jarraibide orokorrak
17. Txosten deskribatzaileak egiteko jarraibideak
18. Testu iruzkinak egiteko jarraibideak
19. Lan monografikoak egiteko jarraibideak
20. Lan monografikoak egiteko jarraibideak
21. Gai baten ahozko aurkezpena edo azalpena egiteko orientabideak


C- EGITEN ETA EKITEN IKASI
22. Ikerketak egiten hasteko jarraibideak
23. Prozesu ekintzailearen faseak aplikatzeko jarraibideak: fase analitikoa, sortze fasea, berritze fasea eta ebaluzio fasea
24. Gatazkak aztertzeko jarraibideak
25. Erabakiak hartzeko eta arazoak konpontzeko jarraitu beharreko protokoloak


D- ELKARREKIN BIZITZEN IKASI
26. Bizikidetza arauak egiteko, aplikatzeko eta berraztertzeko jarraibideak
27. Ikasgelako eztabaidetan kide, bitartekari eta moderatzaile gisa parte hartzeko arauak eta jarraibideak
28. Talde lanak egiteko orientabideak
29. Bilerak egiteko jarraibideak


JARREREN BANKUA
A- IKASTEN, PENTSATZEN, EGITEN ETA EKITEN IKASI
1. Arreta, jakin-mina, irekitasuna, interesa, motibazioa
2. Sormena, irudimena, originaltasuna, ausardia
3. Malgutasun intelektuala, zorroztasuna eta hutsegiterekiko tolerantzia uztartzea
4. Jarrera gogoetatsua, kritikoa, balioestearen aldekoa
5. Ekimena, gogo bizia, arriskuak neurtuz hartzen jakitea, eraginkortasuna, ekintzailetasuna
6. Antolamendua, aurreikuspena, sistematikotasuna
7. Ahalegina, irmotasuna, borondatea, iraunkortasuna, autodiziplina, pazientzia, hobea izateko gogoa
8. Xehetasuna, argitasuna, zehaztasuna, lana ondo egiteko eta bururaino eramateko joera, ordena, txukuntasuna
9. Erantzukizuna, segurtasuna, ardura, gauzekiko arreta


B- KOMUNIKATZEN ETA ELKARREKIN BIZITZEN IKASI
10. Entzute aktiboa, elkarrizketatzailea, irekia eta zehaztua, zuhurtzia, negoziazioa, bitartekotasuna
11. Euskara eta euskal kulturarekiko eta nork bere hizkuntzaren eta kulturarekiko atxikimendua eta beste hizkuntza eta kulturarekiko irekitasuna
12. Sentiberatasuna, onarpena, estimua, enpatia, errukia (sufritzen duenarekin bat egitea)
13. Kooperazioa, lankidetza, adiskidetasuna, bizikidetasuna, baterako hezkuntza
14. Ideia, iritzi, balio, sexu, hizkuntza, erlijio, kultura eta nortasun desberdinak eta askotarikoak onartzea eta errespetatzea, tolerantzia aktiboa
15. Zuzentasuna, justizia, bereizketarik eza, generoen berdintasuna (maila berean), sokidaritate aktiboa
16. Talde lana eta talde lankidetza, erabakiak hartzen eta erantzukizun instituzionaletan parte hartzea
17. Bizikidetza eta gizabide arauak errespetatzea, hezkuntza komunitateak eskolan hartzen dituen erabakiak errespetatzea, instituzioak errespetatzea
18. Eskuzabaltasuna, altruismoa, adeitasuna, barkatzen jakitea, laguntzeko prest egotea, adiskidetasuna, begikotasuna
19. Zintzotasuna, teialtasuna, esker ona
20. Naturarekiko eta ingurumenarekiko errespetua eta zaintza aktiboa


C- NORBERA IZATEN IKASI
21. Gorputza zaintzea, ohitura osasungarriak
22. Autoestimua, norberaren duintasunaz jabetzea, konpetentziak eta mugak onartzea, norberaren eskubideak defendatzea, norberarengan konfiantza izatea
23. Autonomia, askatasuna
24. Autokontrola, emozioen egonkortasuna eta oreka, heldutasuna
25. Gozamena, sentikortasun estetikoa, transzendentziara irekia egotea